ZAPROSZENIE NA PODSUMOWANIE 2019

Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w organizację na uroczyste…

KLASYFIKACJA XVII BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCI 2019

Klasyfikacja wszystkich biorących uczestników w XVII ulicznych Biegach Niepodległości w Świdniku w roku 2019. Wszystkim serdecznie…

PLAKAT XVII BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCI

Serdecznie zapraszamy Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka.

ZAPROSZENIE NA XVII PAPIESKI DZIEŃ RODZINY

Zapraszamy do kolejnej edycji Papieskich dni rodziny.

PROGRAM ZAWODÓW I DŁUGOŚĆ TRAS 2019

10:30 – 12:00 – zapisy do biegów: biuro zawodów – namiot na placu Konstytucji 3-go Maja.
12:00 Otwarcie zawodów.
12:15 I BIEG: Bieg…

Previous Next Play Pause

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka i zwana jest dalej
 2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Świdnik.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 3

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 1. Budowanie więzi społecznych między mieszkańcami miasta Świdnik i Powiatu świdnickiego.
 2. Umacnianie tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej.
 3. Zapewnienie mieszkańcom miasta Świdnik i powiatu świdnickiego możliwości pełnego rozwoju osobowości i zainteresowań.
 4. Ukształtowanie partnerskich i komplementarnych relacji między obywatelem a administracją państwową i jednostkami samorządu terytorialnego.
 5. Wspieranie aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej obywateli.
 6. Wspieranie dobroczynności, działań charytatywnych na rzecz najsłabszych grup społecznych, w tym niepełnosprawnych i starszych.
 7. Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 8. Krzewienie idei wolontariatu.

§ 4

Cele określone w §3 Stowarzyszenie realizuje między innymi poprzez:

 1. Organizację imprez masowych.
 2. Spotkania formacyjno – edukacyjne.
 3. Pracę społeczno – wychowawczą i edukacyjną.
 4. Działalność charytatywną.
 5. Opiekę społeczną.
 6. Animację kultury.
 7. Organizację imprez sportowo – rekreacyjnych.
 8. Działalność szkoleniową.
 9. Działalność wydawniczą.
 10. Powoływanie i prowadzenie placówek oświatowych.
 11. Profilaktykę przeciwko uzależnieniom.
 12. Tworzenie i realizację projektów unijnych.
 13. Integrację środowisk lokalnych.
 14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, oraz innym jednostkom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Wyróżnienia i odznaki o których mowa w ust. 1 ustanawia Walne Zebranie, a ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • zwyczajnych,
  • honorowych,
  • wspierających.

§ 7

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, obywatele polscy, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 8

 1. przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji kandydata popartej przez dwóch członków wprowadzających. Zainteresowana osoba winna być zawiadomiona na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka zainteresowana osoba ma prawo w terminie 30 dni od daty jej doręczenia złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 • prawo podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
 • przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 • brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
 • płacić regularnie składki członkowskie,
 • propagować cele i program Stowarzyszenia.
 1. Członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym jest osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela. Przyjęcia oraz pozbawienia członkostwa dokonuje Zarząd. Utrata członkostwa następuje w sytuacjach przewidzianych w § 12.

§ 10

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia dla jego statutowej działalności.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd.

§ 11

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek:
 • wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń,
 • przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 • dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
 1. Członek honorowy ma obowiązek:
 • przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 • dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
 1. Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 12

 1. Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie lub wykluczenie.
 2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
 • rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
 • nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres sześciu miesięcy,
 • śmierci członka.
 1. Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd. Podstawą do wykluczenia może być:
 • prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
 • popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie o której mowa w ust.2 pkt.1 i 2 i w ust.3 członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od daty jej doręczenia do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Postanowienia ogólne

§ 13

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.

§ 14

 1. Wyboru i powoływania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
 2. W przypadku zmniejszenia liczby pochodzących z wyboru członków władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia pod warunkiem, że liczba dokooptowanych nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. Członek wybrany w drodze kooptacji pełni funkcję do końca kadencji poprzednika.

§ 15

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.

§ 16

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Walne Zebranie

§ 17

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie zwoływane jest w trybie:
 • zwyczajnym,
 1. Walne Zebranie odbywa się z udziałem wszystkich członków Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 • ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 • wybór Prezesa Zarządu,
 • wybór członków Zarządu,
 • wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w minionej kadencji,
 • udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • ustanawianie wyróżnień i odznak,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach o których mowa w § 12 ust.4.
 1. Projekt porządku obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd, a zatwierdza Walne Zebranie.

§ 18

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na cztery lata uchwałą Zarządu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/5 liczby członków Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w ciągu trzech miesięcy od podjęcia inicjatywy lub daty zgłoszenia wniosku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Zarząd zawiadamia członków o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem za pomocą poczty elektronicznej na podany przez członków Stowarzyszenia adres mailowy lub listownie w przypadku braku adresu mailowego.

§ 19

 1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia udział biorą:
 • członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
 • członkowie ustępujących władz,
 • członkowie wspierający,
 • członkowie honorowi.

Zarząd

§ 20

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków.
 3. Obowiązkiem członka Zarządu jest aktywne uczestnictwo w pracach Zarządu.

§ 21

 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
 • realizacja uchwalonych przez Walne Zebranie założeń ideowo-programowych, kierunków działalności Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • powierzanie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w przypadkach, o których mowa w § 21 ust.2,
 • uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwał dotyczących wykluczenia członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia,
 • nadawanie wyróżnień i odznak,
 • nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego wspierającego Stowarzyszenia,
 • ustalanie zasad zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • orzekanie w sprawach spornych i honorowych między członkami Stowarzyszenia,
 • orzekanie w sprawach wynikłych z nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz działań na szkodę Stowarzyszenia.

W sprawach, o których mowa w pkt.11 i 12 Zarząd może wymierzać kary: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka na okres 6-ciu miesięcy.

 1. Zarząd w przypadku rezygnacji Prezesa, a także trwałej niemożności wykonywania przez niego funkcji przez okres co najmniej 6 miesięcy w sprawach określonych w § 22 ust.3 powierza pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu jednemu z członków Zarządu. Tryb kooptacji określony w § 14 ust.2 stosuje się odpowiednio.
 2. Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje swoją funkcję do czasu Walnego Zebrania.
 3. Odwołanie członków Prezydium Zarządu następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej większością głosów w głosowaniu tajnym.
 4. Wniosek w sprawach określonych w ust.4 wraz z uzasadnieniem, podpisany co najmniej przez 1/4 członków Zarządu, powinien być przedstawiony członkom Zarządu na 7 dni przed terminem posiedzenia Zarządu i rozpatrzony na najbliższym jego posiedzeniu.
 5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. Prezes Zarządu jest członkiem Zarządu i kieruje jego pracami.
 7. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 22

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Zarządu kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym również w przedmiocie zaciągania zobowiązań finansowych, składają łącznie prezes ze skarbnikiem lub sekretarzem Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym działalności Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Stowarzyszenia,
 • przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • przedstawianie Zarządowi protokółów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 • prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
 • przyjmowanie od członków Stowarzyszenia skarg i zażaleń, a po zaopiniowaniu przekazanie wniosków właściwym organom Stowarzyszenia.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§ 24

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
 • ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
 • inne prawa majątkowe,
 • środki pieniężne.
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, spadków, zapisów, darowizn, z ofiarności publicznej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 25

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że środki uzyskane z tej działalności są przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 27

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Walne Zebranie rozwiązując Stowarzyszenie, decyduje o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia.

Statut wchodzi w życie z dniem 19.05.2014r.

poczta@ws.swidnik.pl
ul. Modrzewiowa 7A/15, 21-040 Świdnik
REGON: 060664733
NIP: 712-322-33-85
KRS: 0000363222
Pekao SA nr: 11 1240 2454 1111 0010 3515 3473

Back to top